Vitajte na stránkach D P A  Security, s.r.o.

Strategickým cieľom spoločnosti D P A Security, s.r.o. je ponuka detektívno – bezpečnostných a technických služieb fyzickým osobám, právnickým osobám, advokátskym kanceláriam, exekútorom, finančným a leasingovým spoločnostiam, poisťovniam a všetkým klientom, ktorí potrebujú komplexné detektívno - bezpečnostné služby.

Strážna službaStrážna služba

Strážna služba je

 • ochrana majetku na verejne prístupnom mieste,
 • ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste,
 • ochrana osoby,
 • ochrana majetku a osoby pri preprave,
 • ochrana prepravy majetku a osoby,
 • zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb,
 • prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta (ďalej len „prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému“) alebo
 • vypracúvanie plánu ochrany.

Najčastejšie využívanou službou je ochrana objektu

Je to vlastne súhrn bezpečnostných, technických a režimových opatrení, ktoré smerujú k prekazeniu akejkoľvek nepriateľskej činnosti proti objektu a osobám, ktoré sa nachádzajú v objekte s cieľom zabrániť útokom na osoby a majetok, ktoré smerujú k porušovaniu stanoveného režimu, pokoja a poriadku.

Na ochranu objektu sa spravidla využíva:

Obvodová ochrana - zaisťuje bezpečnosť okolo chráneného objektu a signalizuje narušenie obvodu (perimetru) objektu. Takmer vždy je záležitosťou vonkajších technických prostriedkov, špeciálne vyrábaných na tento účel.

Plášťová ochrana - zabraňuje akémukoľvek narušeniu konvenčných i nekonvenčných vstupných otvorov objektu a signalizuje narušenie plášťa objektu.

Priestorová ochrana - zabezpečuje ochranu priestoru vnútri chráneného objektu (komunikačné priestory, miestnosti s koncentráciou hmotných alebo duševných hodnôt) a signalizuje javy s charakterom nebezpečia v chránenom priestore.

Predmetová ochrana - zabezpečuje priestory či úschovné miesta, kde sú uložené chránené predmety pred odcudzením a neoprávnenou manipuláciou s nimi a signalizuje napadnutie alebo neoprávnenú manipuláciu s chráneným predmetom.

O použití určitého spôsobu a stupňa ochrany rozhodujú nasledujúce faktory: význam chráneného záujmu, organizačné požiadavky na prevádzku elektronického zabezpečovacieho systému (EZS), zložitosť stavebnej štruktúry chráneného objektu (priestoru), sortiment použiteľných prvkov EZS, dislokácia chránených hodnôt a pod.


Bodyguarding – Osobná ochrana

Spoločnosť poskytuje fyzickú ochranu klientom ktorí si vyžadujú profesionálny prístup a serióznosť na služobných cestách, obchodných rokovaniach, spoločenských stretnutiach a všade tam, kde by mohlo dôjsť k nežiaducemu konfliktu medzi klientom a okolitým prostredím.

Osobnú ochranu vykonávajú výlučne pracovníci pôsobiaci v minulosti v ozbrojených zložkách SR v útvaroch osobitného určenia.

Vzdelanie pracovníkov osobnej ochrany zodpovedá výkonu povolania a tým je znalosť platnej legislatívy, právnych predpisov, povinnosti voči kontrolným orgánom, trestného zákona kde sa popisujú otázky krajnej núdze, nutnej obrany a možnosti použitia strelnej zbrane.

Naši pracovníci nie sú žiadne muskulatúrne typy, ktorí by pôsobili ako vyhadzovači z barov.

Ochrancovia sú samozrejme pružní a silní, sčítaní, inteligentní a kultivovaní ľudia, ktorí dokážu ovládať svoje správanie tak, aby sa vedeli zaradiť do rôznych druhov spoločnosti.

... hore

Detektívna službaDetektívna služba

Detektívno pátraciu činnosť vykonávame v troch základných formách:

 1. DETEKTÍVNE PÁTRANIE
 2. DETEKTÍVNE PREŠETROVANIE
 3. DETEKTÍVNY DOHĽAD

Obsahom detektívno-pátracej činnosti je:

 • hľadanie osoby,
 • hľadanie majetku,
 • monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore,
 • získavanie dôkazov pre súdne konanie, alebo správne konanie,
 • získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie informácií o konaní fyzickej, alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch,
 • získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky,
 • získavanie informácií o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo.

Úlohy detektívno-pátracej činnosti:

 • ochrana obchodných záujmov firmy (ochrana obchodného tajomstva),
 • získavanie údajov o chovaní osôb na pracovisku (monitorovanie činnosti osôb),
 • získavanie informácií o chovaní osôb mimo pracoviska (ohrozenie obchodných záujmov firmy, styky s konkurenciou, páchanie protiprávnej činnosti), ktoré by mohlo poškodiť dobré meno firmy,
 • vyhľadávanie dôkazov o protiprávnom konaní osôb, ktoré ohrozuje chránené záujmy firmy,
 • vyhľadávanie dôkazov o zneužití prostredia firmy na páchanie protiprávnej činnosti,
 • pátranie po osobách, ktoré poškodili chránené záujmy firmy,
 • pátranie po veciach, ktoré boli odcudzené, spreneverené, alebo boli získané alebo boli vyrobené v dôsledku porušenia autorských práv alebo chránených patentových práv,
 • získavanie informácií o majetkových pomeroch osôb vo sfére záujmu firmy,
 • získavanie informácií o sexuálnych stykoch a sklonoch osôb, majúcich povahu protiprávneho konania,
 • analýza bezpečnostnej situácie, informácie o miestnych zvykoch, pomeroch a obyčajoch, informácie o funkčnosti dopravnej infraštruktúry, informácie o miestnych činiteľoch (korupcia, spoľahlivosť...).

... hore

Technická službaTechnická služba

Zabezpečovací systém je nevyhnutný takmer pre každý rodinný dom.

Začnete sa venovať zabezpečeniu svojho majetku až potom, čo vás vykradli? Poisťovňa vám nikdy nenahradí pocit narušeného súkromia a psychickú ujmu. Stalo sa vám niekedy, že sa sami doma bojíte? Pripojením alarmu na bezpečnostnú kanceláriu, ktorá vám zaistí okamžitý profesionálny zásah, ochránite nielen svoj majetok, ale i seba a svojich blízkych.

Technická služba pozostáva z vývoja, výroby, predaja, projektovania, montáže, údržby, revízie, alebo opravy zabezpečovacích systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konanie osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste, alebo v ich okolí.

Službu poskytujeme formou:

 • vypracovania zoznamu a popisu relevantných bezpečnostných opatrení,
 • vypracovania prehľadu zraniteľných miest a analýzy zraniteľnosti,
 • ohodnotenia existujúceho systému ochrany objektu,
 • montáže IP a CCTV kamerových systémov,
 • montáže elektronických zabezpečovacích systémov (EZS),
 • poplachových systémov,
 • PTV priemyselná televízia,
 • termografické kamery,
 • AVT audio a video telefóny,
 • revízie elektrických zariadení a bleskozvodov.

Vykonávame revízie elektroinštalácií rodinných domov, bytových jednotiek, priemyselných objektov, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: E1.0 technické zariadenia elektrické bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov triedy objektov: ,,A" objekty bez nebezpečenstva výbuchu, montáž, rekonštrukcie a údržba vyhradených elektrických zariadení. Samozrejmosťou je vypracovanie kompletnej technickej dokumentácie vrátane revíznej správy.

... hore

Odborná príprava a poradenstvoOdborná príprava a poradenstvo

Odborná príprava

Cieľom odbornej prípravy je vyškoliť adeptov uchádzajúcich sa o prácu v súkromných bezpečnostných službách na skúšku odbornej spôsobilosti, ako aj získanie preukazu odbornej spôsobilosti a základných návykov a vedomostí potrebných pri výkone strážnej služby a detektívnej služby.

Skúška odbornej spôsobilosti sa člení na:

 • typu S – pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany a pátrania. Základný kurz typu S je v trvaní 70 hodín počas ktorých sú absolventi preškolení zo základov právneho poriadku Slovenskej republiky, Ústavy Slovenskej republiky a právnej úpravy ľudských práv a slobôd, všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa poskytovania služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti, základov trestného práva, kriminalistky, zákona o priestupkoch a správneho poriadku, zákona o Policajnom zbore, obecnej polícii, Železničnej polícii, Vojenskej polícii, Slovenskej informačnej službe, teórie taktiky a techniky vykonávania zásahov, praktického výcviku taktiky a techniky vykonávania zásahov, zdravotnej a požiarnej prípravy.
 • typu P – pre osoby poverené výkonom fyzickej osoby, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva a pre prevádzkovateľov. Základný kurz typu P je v trvaní 90 hodín počas ktorých sú absolventi preškolení z identických predmetov ako na skúšku typu S, s rozšírením o manažment (starostlivosť o zákazníka, komunikácia a základné pracovnoprávne vzťahy).

Absolventom kurzov sú poskytnuté všetky potrebné študijné materiály a pomôcky. Termíny odbornej prípravy sú stanovené podľa počtu prijatých prihlášok do kurzov, a oznámené uchádzačom 14 dní pred začiatkom kurzu. Minimálny počet uchádzačov odbornej prípravy je 15 prihlásených adeptov. Pri skupinových prihláškach t. j. 5 a viac uchádzačov o kurz odbornej prípravy je uchádzačom poskytnutá zľava 10% z ceny kurzu. Pre informácie o aktuálnych cenách kurzov pozri CENNÍK.

Poradenstvo

Poradenstvo poskytujeme formou odborných rád pri prevádzkovaní strážnej, alebo detektívnej služby. Zameriavame sa na vypracovanie plánu ochrany objektov, ohodnotenie stávajúcej ochrany objektov, projektovanie bezpečnostných systémov, elektronických zabezpečovacích systémov, kamerových systémov a podobne.

... hore